જાણો આજના (27/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જુનાગઢ અને જામજોધપુરના ભાવ – Today 27/09/2023 APMC Rate

Today 27/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (27/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જુનાગઢ અને જામજોધપુરના ભાવ – Today 27/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 27/09/2023, Wednesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1200 to Rs. 1540. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 480 to Rs. 526. Also, market price of Wheat … Read more

જાણો આજના (26/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, અમરેલી અને જુનાગઢના ભાવ – Today 26/09/2023 APMC Rate

Today 26/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (26/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, અમરેલી અને જુનાગઢના ભાવ – Today 26/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 26/09/2023, Tuesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1230 to Rs. 1530. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 487 to Rs. 523. Also, market price of Wheat … Read more

જાણો આજના (25/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જુનાગઢ, જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી વગેરેના ભાવ – Today 25/09/2023 APMC Rate

Today 25/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (25/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જુનાગઢ, જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી વગેરેના ભાવ – Today 25/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 25/09/2023, Monday market price of Cotton Bt. was Rs. 1240 to Rs. 1540. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 484 to Rs. 525. Also, market price … Read more

જાણો આજના (22/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જામનગર, અમરેલી, જુનાગઢ વગેરેના ભાવ – Today 22/09/2023 APMC Rate

Today 22/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (22/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જામનગર, અમરેલી, જુનાગઢ વગેરેના ભાવ – Today 22/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 22/09/2023, Friday market price of Cotton Bt. was Rs. 1250 to Rs. 1570. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 470 to Rs. 520. Also, market price of … Read more

જાણો આજના (21/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, અમરેલી વગેરેના ભાવ – Today 21/09/2023 APMC Rate

Today 21/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (21/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, અમરેલી વગેરેના ભાવ – Today 21/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 21/09/2023, Thursday market price of Cotton Bt. was Rs. 1240 to Rs. 1560. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 460 to Rs. 521. Also, market price of Wheat … Read more

જાણો આજના (20/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, અમરેલી, મોરબી, બાબરા વગેરેના ભાવ – Today 20/09/2023 APMC Rate

Today 20/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (20/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, અમરેલી, મોરબી, બાબરા વગેરેના ભાવ – Today 20/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 20/09/2023, Wednesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1230 to Rs. 1551. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 462 to Rs. 520. Also, market price of … Read more

જાણો આજના (18/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ, જામનગર વગેરેના ભાવ – Today 18/09/2023 APMC Rate

Today 18/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (18/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ, જામનગર વગેરેના ભાવ – Today 18/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 18/09/2023, Monday market price of Cotton Bt. was Rs. 1400 to Rs. 1600. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 465 to Rs. 522. Also, market price of … Read more

જાણો આજના (13/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, મોરબી, ગોંડલ, જામનગર અને જામજોધપુરના બજાર ભાવ – Today 13/09/2023 APMC Rate

Today 13/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (13/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, મોરબી, ગોંડલ, જામનગર અને જામજોધપુરના બજાર ભાવ – Today 13/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 13/09/2023, Wednesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1460 to Rs. 1620. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 475 to Rs. 516. Also, market … Read more

જાણો આજના (12/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જામનગર, મોરબી વગેરેના ભાવ – Today 12/09/2023 APMC Rate

Today 12/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (12/09/2023 ના) બજાર ભાવ; રાજકોટ, ગોંડલ, જામનગર, મોરબી વગેરેના ભાવ – Today 12/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 12/09/2023, Tuesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1480 to Rs. 1625. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 480 to Rs. 512. Also, market price of Wheat … Read more

જાણો આજના (11/09/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, સોયાબીન, તુવેર વગેરેના ભાવ – Today 11/09/2023 APMC Rate

Today 11/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (11/09/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, સોયાબીન, તુવેર વગેરેના ભાવ – Today 11/09/2023 APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 11/09/2023, Monday market price of Cotton Bt. was Rs. 1450 to Rs. 1580. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 460 to Rs. 511. Also, market price … Read more