જાણો આજના (01/09/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 01/09/2023 APMC Rate

Today 01/09/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (01/09/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 01/09/2023 APMC Rate Gondal APMC Rate :- Gondal APMC Market Yard Date 01/09/2023, Friday market price of wheat was Rs. 440 to Rs. 550. While market price of Wheat flakes was Rs. 444 to Rs. 576. Also, market price of Cotton … Read more

જાણો આજના (01/09/2023) રાજકોટ, જામનગર, વિસાવદર અને જુનાગઢના બજાર ભાવો – Today 01/09/2023 Rajkot APMC Rate

Today 01/09/2023 Rajkot APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (01/09/2023) રાજકોટ, જામનગર, વિસાવદર અને જુનાગઢના બજાર ભાવો – Today 01/09/2023 Rajkot APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 01/09/2023, Friday market price of Cotton Bt. was Rs. 1480 to Rs. 1600. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 462 to Rs. 515. Also, market price of Wheat … Read more

જાણો આજના (29/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 29/08/2023 APMC Rate

Today 29/08/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (29/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 29/08/2023 APMC Rate Gondal APMC Rate :- Gondal APMC Market Yard Date 29/08/2023, Tuesday market price of Cotton b. T. was Rs. 1000 to Rs. 1541. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 440 to Rs. 542. Also, market price … Read more

જાણો આજના (29/08/2023) રાજકોટ, જામનગર, વિસાવદર અને જુનાગઢના બજાર ભાવો – Today 29/08/2023 Rajkot APMC Rate

Today 29/08/2023 Rajkot APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (29/08/2023) રાજકોટ, જામનગર, વિસાવદર અને જુનાગઢના બજાર ભાવો – Today 29/08/2023 Rajkot APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 29/08/2023, Tuesday market price of Cotton Bt. was Rs. 1480 to Rs. 1594. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 456 to Rs. 510. Also, market price of Wheat flakes … Read more

જાણો આજના (28/08/2023) રાજકોટ, મહુવા, પોરબંદર અને સાવરકુંડલાના બજાર ભાવો – Today 28/08/2023 Rajkot APMC Rate

Today 28/08/2023 Rajkot APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (28/08/2023) રાજકોટ, મહુવા, પોરબંદર અને સાવરકુંડલાના બજાર ભાવો – Today 28/08/2023 Rajkot APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 28/08/2023, Monday market price of Cotton Bt. was Rs. 1481 to Rs. 1595. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 475 to Rs. 518. Also, market price of Wheat flakes … Read more

જાણો આજના (28/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 28/08/2023 APMC Rate

Today 28/08/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (28/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, મગફળી, જીરું, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 28/08/2023 APMC Rate Jamjodhpur APMC Rate :- Jamjodhpur APMC Market Yard Date 28/08/2023, Monday market price of Peanut butter was Rs. 1200 to Rs. 1400. While market price of Cotton was Rs. 1500 to Rs. 1575. Also, market price of Castor oil … Read more

જાણો આજના (26/08/2023) રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ અને વિસાવદરના બજાર ભાવો – Today 26/08/2023 Rajkot APMC Rate

Today 26/08/2023 Rajkot APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (26/08/2023) રાજકોટ, જુનાગઢ, વિસાવદર અ‍ને જામનગરના બજાર ભાવો – Today 26/08/2023 Rajkot APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 28/08/2023, Monday market price of Cotton Bt. was Rs. 1485 to Rs. 1600. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 455 to Rs. 511. Also, market price of Wheat flakes … Read more

જાણો આજના (26/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, જીરું, મગફળી, તલ, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 26/08/2023 APMC Rate

Today 26/08/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (26/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, મગફળી, જીરું, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 26/08/2023 APMC Rate Gondal APMC Rate :- Gondal APMC Market Yard Date 26/08/2023, Saturday market price of wheat was Rs. 450 to Rs. 560. While market price of Wheat flakes was Rs. 452 to Rs. 602. Also, market price of Cotton Rs. … Read more

જાણો આજના (25/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, મગફળી, જીરું, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 25/08/2023 APMC Rate

Today 25/08/2023 APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (25/08/2023 ના) બજાર ભાવ; કપાસ, મગફળી, જીરું, ડુંગળી વગેરેના ભાવ – Today 25/08/2023 APMC Rate Gondal APMC Rate :- Gondal APMC Market Yard Date 25/08/2023, Friday market price of Cotton b. T. was Rs. 1000 to Rs. 1536. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 450 to Rs. 534. Also, market price of … Read more

જાણો આજના (25/08/2023) રાજકોટ, જુનાગઢ, વિસાવદર અ‍ને જામનગરના બજાર ભાવો – Today 25/08/2023 Rajkot APMC Rate

Today 25/08/2023 Rajkot APMC Rate ikhedutyojana.com

જાણો આજના (25/08/2023) રાજકોટ, જુનાગઢ, વિસાવદર અ‍ને જામનગરના બજાર ભાવો – Today 25/08/2023 Rajkot APMC Rate Rajkot APMC Rate :- Rajkot APMC Market Yard Date 25/08/2023, Friday market price of Cotton Bt. was Rs. 1481 to Rs. 1602. While market price of Wheat Lokvan was Rs. 446 to Rs. 513. Also, market price of Wheat … Read more