હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજથી 19 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? – Meteorological centre Ahmedabads Forecast

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજથી 19 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? Meteorological centre Ahmedabads Forecast

અમદાવાદના હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા આજથી 19 જુલાઈ સુધીની આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, 13થી 19 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 13 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજની એટલે કે 13 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, અમદાવાદ, દીવ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, મહીસાગર અને દાહોદમાં છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે. તો વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 14 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આવતીકાલની એટલે કે 14 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, પોરબંદર, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દીવ, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે. તો દમણ, દાદરા નગર હવેલી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ, નવસારી, છોટાઉદેપુર, અને વડોદરાના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ પણ વાંચો: હવામાન ખાતાની મોટી આગાહી; વરસાદના નવા રાઉન્ડની આગાહી new round of rain is forecast

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 15 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 15 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, પોરબંદર, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે. તો દમણ, નવસારી, દાદરા નગર હવેલી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, સુરત, નર્મદા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, અને વડોદરાના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 16 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 16 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, પંચમહાલ દાહોદ અને કચ્છના છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે. આ સિવાય રાજકોટ, દીવ, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, જુનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર, દેવભુમિ દ્વારકા, તાપી, ડાંગ, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 17 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 17 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ અને કચ્છના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ પણ વાંચો: હવામાન વિભાગની આજથી 17 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? Meteorological department’s forecast

આ સિવાય અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી, અને દમણના ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 18 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 18 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, જુનાગઢ, મોરબી, ગીર સોમનાથ, દીવ અને કચ્છના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ સિવાય સાબરકાંઠા, વડોદરા, અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, બનાસકાંઠા, નર્મદા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી, નવસારી, ગાંધીનગર, આણંદ, વલસાડ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, સુરત, ભરૂચ, તાપી, ડાંગ, દાદરા નગર હવેલી અને દમણના ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 19 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 18 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, ભાવનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, બોટાદ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, જુનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, દીવ, મોરબી, ગીર સોમનાથ અને કચ્છના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ સિવાય અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અરવલ્લી, નવસારી, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ, સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી અને દમણના ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધીની રહેશે.

આવી વધારે માહિતી માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

In the forecast from today to July 19 by the Meteorological Center of Ahmedabad, the Meteorological Center said that light to moderate rains may occur in some areas of the state from July 13 to 19.

13th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

According to the weather forecast of Ahmedabad for today i.e. 13th, light to moderate rain is predicted at isolated places in Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Botad, Junagadh, Gir Somnath, Porbandar, Ahmedabad, Diu, Anand, Kheda, Panchmahal, Mahisagar and Dahod. The probability will be up to 25%. So some places of Vadodara, Chotaudepur, Narmada, Bharuch, Surat, Tapi, Dang, Navsari, Valsad, Daman and Dadra Nagar Haveli have predicted light to moderate rain with probability ranging from 26% to 50%.

14th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

According to weather forecast of Ahmedabad for tomorrow i.e. 14th, light to moderate rain at scattered places in Porbandar, Rajkot, Junagadh, Amreli, Gir Somnath, Bhavnagar, Diu, Ahmedabad, Kheda, Anand, Mahisagar, Panchmahal and Dahod is predicted with probability of 25 will be up to %. So light to moderate rain is forecast at some places of Daman, Dadra Nagar Haveli, Valsad, Dang, Tapi, Surat, Narmada, Bharuch, Navsari, Chotaudepur, and Vadodara with probability ranging from 26% to 50%.

15th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

According to the weather forecast of Ahmedabad on 15th, light to moderate rain at isolated places in Porbandar, Rajkot, Junagadh, Amreli, Gir Somnath, Diu, Bhavnagar, Ahmedabad, Kheda, Anand, Mahisagar, Panchmahal and Dahod is predicted with a probability of up to 25%. . So light to moderate rain is forecast at some places of Daman, Navsari, Dadra Nagar Haveli, Valsad, Dang, Tapi, Surat, Narmada, Bharuch, Chotaudepur, and Vadodara with probability ranging from 26% to 50%.

16th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

As per weather forecast of Ahmedabad on 16th, light to moderate rain is predicted at scattered places of Ahmedabad, Kheda, Anand, Mahisagar, Panchmahal Dahod and Kutch with probability of up to 25%. Apart from this, there was light rain at some places in Rajkot, Diu, Botad, Gir Somnath, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Porbandar, Jamnagar, Devbhumi Dwarka, Tapi, Dang, Narmada, Bharuch, Surat, Navsari, Valsad, Narmada, Chotaudepur, Daman and Dadra Nagar Haveli. Moderate rainfall is forecast with a 26% to 50% chance.

17th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad has predicted light to moderate rain at some places of Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Bhavnagar, Botad, Amreli, Junagadh, Gir Somnath, Diu and Kutch with a probability of 26% to 50%. will be up to

Besides Ahmedabad, Banaskantha, Patan, Mehsana, Gandhinagar, Sabarkantha, Anand, Kheda, Aravalli, Mahisagar, Panchmahal, Vadodara, Dahod, Chotaudepur, Surat, Bharuch, Narmada, Tapi, Dang, Navsari, Valsad, Dadra Nagar Haveli, and Damana. Many places have predicted light to moderate rain with a probability of 51% to 75%.

18th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad, while forecasting on 18th, said that light to moderate rain has been predicted at some places of Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Porbandar, Surendranagar, Rajkot, Bhavnagar, Botad, Amreli, Junagadh, Morbi, Gir Somnath, Diu and Kutch with a probability of 26 % to 50%.

Apart from this Sabarkantha, Vadodara, Ahmedabad, Chotaudepur, Banaskantha, Narmada, Patan, Mehsana, Aravalli, Navsari, Gandhinagar, Anand, Valsad, Kheda, Mahisagar, Panchmahal, Dahod, Surat, Bharuch, Tapi, Dang, Dadra Nagar Haveli and many in Daman. All places have predicted light to moderate rain with a probability of 51% to 75%.

19th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad, while forecasting on 18th, said that light to moderate rain has been predicted at some places of Bhavnagar, Devbhoomi Dwarka, Jamnagar, Botad, Porbandar, Surendranagar, Junagadh, Rajkot, Amreli, Diu, Morbi, Gir Somnath and Kutch with a probability of 26 % to 50%.

Apart from this Ahmedabad, Chotaudepur, Banaskantha, Patan, Mehsana, Aravalli, Navsari, Gandhinagar, Sabarkantha, Anand, Kheda, Mahisagar, Panchmahal, Vadodara, Dahod, Surat, Bharuch, Narmada, Tapi, Dang, Valsad, Dadra Nagar Haveli and many in Daman. All places have predicted light to moderate rain with a probability of 51% to 75%.